Obecný úrad

Stará Myjava - história

  S územím obce Stará Myjava sú spojené začiatky obce Myjava. Roku 1586 sa v tunajšom údolí riečky Myjava začalo tvoriť prvé jadro obce s kostolom, farou a školou. Roku 1711 sa však administratívna i cirkevná správa obce preniesla na perspektívnejšie územie dnešnej Myjavy a pôvodné jadro sa zmenilo na osadu. Na mape prvého vojenského mapovania Uhorska z roku 1782 ju nemeckí topografi pomenovali Miava Dolina, teda Dolina myjavská, kým Ján Trokan ju nazval Mijawa hornja a napokon sa jej názov ustálil na Stará Myjava.

Štatút obce

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Stará Myjava dňa  24.6.2011

Návrh zvesený z úradnej tabule v obci Stará Myjava   dňa:           8.7.2011

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 12 ods. 7 a § 11 ods. 4 písm. k zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 15 Štatútu obce Stará Myjava vydáva tento

 

Volebné obvody

Rozdelenie volebných obvodov:

  • P. Mizerák -- Štemberk, u Mizerákov, Guzice, chaty po zastávku u Martonov
  • Ľ. Caltík -- u Martonov, u Koníkov, pod Lesom, požiarna zbrojnica
  • P. Bunčiak -- u Pavlúsov , u Kozelkov, pri škole, po OcÚ
  • L. Kodajová -- pri OcÚ po č. domu 157, Uhliská
  • Š. Ferianec -- od č.domu 158 po č. d. 172 u Klimkov, u Humeníkov, u Kriškov
  • Z. Bolechová -- Dieliky, u Juríkov, Pod Barancom
  • H. Klasovitá -- Horný Výhon

Stránky