Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby

Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh

Tlačivo  „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (tlačivo č.1) vyplní a podpíše občan. K tejto žiadosti priloží tlačivo „Lekárky nález“ (vzor č.2) aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný lekár (dátum vyplnenia na tlačive musí byť aktuálny, tzn. – nie starší ako 6 mesiacov). K vyššie spomínanej žiadosti je potrebné doložiť aj Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dôchodkových dávok alebo aktuálne rozhodnutie SP ústredia o výške starobného alebo invalidného dôchodku.

     V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vytaví prepúšťaciu alebo predbežnú       prepúšťaciu správu, ktorú občan priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Občan môže priložiť aj iné odborné nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov). V prípade psychiatrického ochorenia občan je povinný priložiť k tlačivu „Lekársky nález“ aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov).  Potvrdenie len samotnej diagnózy alebo potvrdenie o dispenzarizácii  pacienta  na psychiatrickej ambulancii nebude uznané k posúdeniu a bude vyžiadané vyššie uvedené objektívne psychiatrické vyšetrenie.

     V prípade, že občan z rôznych dôvodov sa nedokáže sám podpísať, v bode č. 11 „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ je potrebné lekárske potvrdenie o neschopnosti podpísať sa (toto potvrdenie platí iba pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a v tomto prípade môže žiadosť podpísať aj iná osoba, o zastupovaní v konaní a preberaní listových zásielok , pozri časť „Informácia k preberaniu listových zásielok do vlastných rúk“).

 Vyhotovenie Lekárskeho  posudku

 Po doručení riadne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu so všetkými jeho prílohami na adresu Obec Stará Myjava, 907 01  Stará Myjava 145 sa pristúpi k posudkovej činnosti. Obe c zabezpečí vypracovanie Lekárskeho posudku u zmluvného lekára obce.

 Vyhotovenie Sociálneho posudku 

Po vypracovaní lekárskeho  posudku zmluvná sociálna pracovníčka obce za účelom vypracovania Sociálneho posudku vykoná návštevu občana v domácnosti a ďalej postupuje podľa § 50 zákona.

 Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti FO na sociálnu službu

 Na základe Sociálneho posudku a Lekárskeho posudku sociálna pracovníčka vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa stane podkladom pre vyhotovenie Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ktorým sa občanovi (ne)prizná právo na sociálnu službu.

 

Spôsoby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:

A: občan súhlasí s výrokom rozhodnutia:

     do 30 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia sa môže písomne vzdať odvolania (osobne doručí písomné vzdanie sa odvolania do kancelárie obecného úradu v Starej Myjave, alebo vzdanie sa odvolania zašle poštou na adresu: Obec Stará Myjava, 907 01  Stará Myjava 145 a pracovník vyznačí právoplatnosť rozhodnutia ihneď po doručení „Vzdanie sa odvolania“ (tlačivo č. 3), po 30-tich dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia nadobúda rozhodnutie právoplatnosť.

 

B: občan nedosiahol stupeň odkázanosti na žiadanú sociálnu službu a nesúhlasí s výrokom rozhodnutia:

Z dôvodu zmeny zdravotného stavu počas rozhodovacieho konania alebo nedoložil adekvátne lekárske nálezy k požadovanému stupňu odkázanosti, vtedy má možnosť di podať novú žiadosť o posúdenie na odkázanosť,

Má možnosť dať rozhodnutie preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku a podať opravný prostriedok v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia na Krajskom súde v Trenčíne.

 

Informácie k preberaniu listových zásielok adresovaných do vlastných rúk:

Listové zásielky (napr. Výzva na doloženie lekárskych nálezov, Rozhodnutie o prerušení konania, Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a pod.) sú zasielané v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších zmien a doplnkov, do vlastných rúk na meno  účastníka konania (fyzická osoba, ktorej sa má poskytovať sociálna služba):

     Na adresu jeho trvalého bydliska, alebo na adresu, ktorú uvedie v žiadosti a na ktorej sa zdržiava.

Pokiaľ účastník konania je maloletá osoba, alebo nie je schopný prevziať listovú zásielku určené do vlastných rúk, listová zásielka sa doručuje:

     zákonnému zástupcovi,

osobe splnomocnenej na preberanie zásielok – táto osoba však nemôže vykonávať ďalšie úkony spojené s konaním (podávanie opravných prostriedkov, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, atď.),

osobe splnomocnenej na zastupovanie v plnom rozsahu v konaní vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu – táto osoba môže vykonávať všetky úkony spojené s konaním (podanie žiadosti, preberanie poštových zásielok, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, podávanie opravných prostriedkov atď.),

opatrovníkovi – pokiaľ je účastník konania zbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.

 

Zákon upravujúci poskytovanie sociálnych služieb, financovanie a dohľad:

 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.