Bežecké lyžovanie

Mapka bežeckých tratí Občianske združenie „Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina“ (KR-MAS) podalo v spolupráci s MAS Horňácko a Ostrožsko Žiadosť o finančný príspevok na projekt s názvom „Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky...“ predložený v rámci výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013. Vytrasované a vyznačené trasy majú rôznu dĺžku i náročnosť.
    Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti nášho prihraničného regiónu prostredníctvom posilnenia jeho športovo-rekreačného potenciálu vytrasovaním a vyznačením bežkárskych trás.  Projekt sa realizuje od februára 2011 a oficiálne bol  ukončený v januári 2012. Našim zámerom je rozšíriť turistiku i o zimnú turistiku, a to vyznačením bežkárskych trás v území. Obyvateľom prihraničných regiónov sa rozšíria možnosti trávenia voľného času a zatraktívni sa prostredie regiónu. Pre domácich a zahraničných návštevníkov sa vytvorí nový produkt cestovného ruchu, ktorý podporí komplexnosť aktívneho trávenia voľného času v regióne prepojením na ostatné atraktivity a prírodné podmienky a scenérie s relatívne pokojným prostredím. Pri značení jednotlivých trás prihliadali koordinátori projektu predovšetkým na odporúčania aktívnych bežkárov a športových nadšencov. Návrh značenia prebehol pod záštitou organizácie Klub slovenských turistov, ktorá je oprávnená vyznačovať oficiálne trasy v teréne. Vyrobené boli už  propagačné materiály s mapou so zaznačenými bežkárskymi trasami, ktorá bude distribuovaná medzi partnermi a subjektmi participujúcimi na rozvoji regiónu a podpore cestovného ruchu.
    KR-MAS sa v súčasnosti zaoberá i otázkou dlhodobého udržiavania vyznačených  tratí v regióne. I preto boli na oficiálne ukončenie  aktivít projektu pozvaní i zástupcovia potenciálnych subjektov, ktoré by mohli zabezpečovať údržbu bežkárskych trás – podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu, vlastníci lyžiarskych vlekov, samosprávy, obecné lesy a športoví nadšenci , ktorí by mohli zabezpečiť údržbu vyznačených bežkárskych trás.

Mgr. Kristína Kubinová- manažér MAS

 

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM