Stará Myjava - história

  S územím obce Stará Myjava sú spojené začiatky obce Myjava. Roku 1586 sa v tunajšom údolí riečky Myjava začalo tvoriť prvé jadro obce s kostolom, farou a školou. Roku 1711 sa však administratívna i cirkevná správa obce preniesla na perspektívnejšie územie dnešnej Myjavy a pôvodné jadro sa zmenilo na osadu. Na mape prvého vojenského mapovania Uhorska z roku 1782 ju nemeckí topografi pomenovali Miava Dolina, teda Dolina myjavská, kým Ján Trokan ju nazval Mijawa hornja a napokon sa jej názov ustálil na Stará Myjava.
     Roku 1900 sa v osade pod týmto názvom vyskytovalo 34 domov, v ktorých žilo 192 obyvateľov a ďalších 18 domov a 100 obyvateľov sa nachádzalo o pár sto metrov severnejšie v kopanici Guzice. Na opačnej – južnej strane- akúsi vstupnú bránu do staromyjavskej doliny, a tým aj do pôvodnej dediny Myjava, tvorila ďalšia väčšia kopanica Križkovia, kde sa roku 1900 nachádzalo 15 domov a 82 obyvateľov. Ďalšie kopanice Mizerácka dolina roku 1900 mala 22 domov a 118 obyvateľov a Štemberk mal 18 domov a 95 obyvateľov, Uhliská 20 domov a 122 obyvateľov. A práve tieto kopanice predstavujú základ, ktorý z pôvodného historického chotára dostala roku 1955 do vienka obec Stará Myjava, kedy z tzv. Veľkej Myjavy vzniklo samo mesto Myjava a z okolitých kopaníc vzniklo šesť nových obcí.
      Na sklonku 2.svetovej vojny tu boli vybudované dva menšie rybníky , desiatka rekreačných chát  pre vedúcich pracovníkov firmy Tauš a tak položené základy turisticko-rekreačného rozvoja Starej Myjavy. Na podporu tohto zámeru sa ešte za existencie spoločnej obce Myjava stihla elektrifikovať údolná časť Starej Myjavy, zrealizovať čiastočná preložka cesty mimo intravilánu a do konca vojny sa v centrálnej časti podarilo vybudovať modernú školskú budovu a v horách zachytiť  pramene pre nádejný myjavský vodovod.
     V polovici 50.rokov, keď samostatná obec Stará Myjava vznikla, všetko dianie sa začalo krútiť okolo kolektivizácie poľnohospodárstva, do ktorej sa Staromyjavčanom nechcelo.
     Prvý tzv. čestný (neplatený) predseda MNV Ján Margetiak, ktorý nastúpil roku 1955, vydržal vo funkcii dva roky a vystriedal ho Štefan Šurin, dovtedajší tajomník a jediný úradník MNV. Po voľbách roku 1960 sa stal predsedom MNV Pavel Klimek, ale ten po dvoch rokoch odstúpil. Nahradil ho z Myjavy dochádzajúci Samuel Paracka a po jeho príchode sa tunajšie pomery ako-tak stabilizovali. Do konca 50.rokov bola vybudovaná požiarna zbrojnica.
     Koncom roka 1960 po založení Jednotného roľníckeho družstva, keď si do jeho čela zvolili tunajšieho rodáka, dovtedajšieho tajomníka MNV Pavla Zemana sa rozbehla výstavba družstevného dvora a onedlho sa s družstevnou stavebnou skupinou začalo lepšie dariť aj rozvoju obce.
     Rekreačné stredisko Dubník s rozmernou vodnou nádržou sa stalo podnetom, aby podnik SAM na Starej Myjave začal stavať tzv. Spoločenský dom a zároveň vodnú nádrž spojením dvoch dovtedajších rybníkov.
     V polovici 60.rokov bol zárodok  športového areálu a roku 1969 sa rozostavala spoločná budova MNV a kultúrneho domu.
     V tomto čase Starú Myjavu začal zviditeľňovať skutočný rozvoj rekreačnej oblasti. Podnik SAM rozšíril chatovú základňu a začal budovať tzv. pioniersky tábor. Podobný tábor tu vybudoval aj podnik Kodreta Myjava. No najdôležitejšou stavbou sa stala vodná nádrž, ktorú pre podnik Povodie Dunaja realizoval Hydrostav Bratislava.
     Roku 1973 bola s pomocou občanov a tunajšieho JRD dobudovaná budova MNV a kultúrneho domu, o ďalšie štyri roky sa začala výstavba materskej školy. V ďalšom roku v rámci tzv. akcie „Z“ sa rozbehla výstavba obecných vodovodov a v hornej časti obce potravinárska predajňa  a pohostinstvo vybudované Jednotou ĽSD Senica.
     Roku 1981 sa predsedom MNV stal miestny rodák RSDr. Pavol Zeman. Za jeho pôsobenia ožila činnosť viacerých organizácií, najmä TJ Slovan Stará Myjava, Zboru požiarnej ochrany, Zväzu žien, Zväzarmu a s podporou miestnej Osvetovej besedy sa v obci rozprúdil aj kultúrno- spoločenský život. Rozbehla sa obnova obecných komunikácií a roku 1985 dostavba šatní pri športovom ihrisku.
     V marci 1990 za predsedu MNV bol zvolený miestny rodák, kandidát Demokratickej strany Pavel Hradský. O necelý rok v súvislosti s premenou národného výboru na obecný úrad sa stal prvým starostom obce a v tejto funkcii zotrval dve volebné obdobia.
     Roku 1993 boli Starej Myjave prinavrátené lesy a s ich hospodárením pod hlavičkou Obecné lesy, spol.s.r.o., Stará Myjava sa začalo obci lepšie dariť. Venovala sa pozornosť najmä skvalitneniu komunikačného prieťahu obcou, vybudovaniu káblovej telefónnej siete, rozšíreniu vodovodnej siete do východných častí obce, ako aj rekonštrukcii futbalového ihriska.
     V polovici 90.rokov sa hlavná pozornosť obce sústredila na výstavbu modernej obecnej píly.
     V tomto čase sa Stará Myjava zviditeľnila viacerými akciami z oblasti tradičnej kultúry, najmä tzv. koštovkou páleného. Prvý ročník sa konal roku 1995 a v ďalších rokoch pod vedením Ing. P. Bunčiaka a V. Jurenkovej dodnes.
     Koncom roka 1998 došlo ku generačnej výmene vo vedení obce. Novým starostom sa stal Igor Bielčík. V tejto funkcii bol jeden rok a nahradil ho miestny rodák Ján Zeman.
     V nastávajúcich dvoch volebných obdobiach sa dostali do popredia otázky životného prostredia, ale aj lepšieho využitia tunajšej rekreačnej oblasti. Pracovalo sa na výstavbe čistiarne odpadových vôd, začala sa budovať  vodovodná sieť a k nej sa pridružila aj tzv. tlaková kanalizácia. Obec rozbehla aj ďalšiu aktivitu – výrobu a predaj kálaného palivového dreva pre verejnosť.
     Koncom roka 2006 sa novým starostom obce stal ďalší miestny rodák Pavol Kováč. Na jeho pleciach sa ocitlo náročné zefektívnenie správy obce vrátane obecných lesov a obecnej píly, skvalitňovanie a asfaltovanie obecnej cestnej siete, ale aj výstavba II. etapy  kanalizácie v rekreačnej oblasti. Z väčších akcií potom prišlo na rad dokompletizovanie športového areálu o tribúnu, prístavbu šatní a vybudovanie detského i multifunkčného ihriska, ako aj vypracovanie územného plánu obce pre ďalší nádejný rozvoj Starej Myjavy.