Zdenka Lačoková – účtovníčka, samostatný odborný pracovník

 • Komplexné vykonávanie účtovnej a mzdovej agendy, personalistiky v zmysle záväzných predpisov a iných platných usmernení - OcÚ, ZŠ s MŠ – jej bezchybné a dochvíľne vedenie v súlade so zákonom o účtovníctve
 • Zabezpečenie styku s peňažnými a poisťovacími inštitáciami
 • Vykonávanie všetkých finančných úkonov v bezhotovostnom styku
 • Fakturácia
 • Inventarizácia majetku
 • Vypracovanie návrhu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na príslušný rok a úpravy rozpočtu, jeho predloženie na rokovanie OZ
 • Spracovanie záverečného účtu obce
 • zabezpečenie jeho prerokovania na OZ
 • Vypracovanie výročnej správy
 • Zabezpečenie auditu
 • zostavovanie štatistických výkazov
 • zostavovanie štvrťročných závierok a ročných účtovných a konsolidačných závierok, spracovanie daňového priznania, ročné zúčtovanie
 • vedenie pokladne
 • evidencia dotácií a predkladania ich zúčtovania
 • rozpracovávanie a administratívne zabezpečenie realizácie schválených dotácií, príspevkov a iných vecných plnení pre kultúrne, spoločenské a športové organizácie,
 • rozpis dotácií a prostriedkov zo ŠR organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 • administratívne zabezpečenie volieb, sčítania obyvateľov, referendá ,zúčtovanie finančných prostriedkov na voľby - vyúčtovanie eurofondov a dotácií
 • Príprava VZN organizačné poriadky a vnútorné predpisy obce
 • vypracovanie návrhov, zverejňovanie, evidencia
 • Daň z nehnuteľností, poplatky TKO
 • štatistické hlásenia
 • Príprava podkladov na rokovanie OZ
 • Vypracovanie zápisníc zo zasadnutí OZ
 • zabezpečovanie administratívnej agendy
 • osvedčovanie listín podpisov na listinách
 • kompetencie v oblasti stavebnej činnosti
 • drobné stavby, ohlásenie vodovodnej, elektrickej prípojky, malé zdroje znečisťovania ovzdušia, rozhodnutia o pridelení, zrušení súpisného čísla,
 • archivácia dokumentov
 • evidencia obyvateľov
 • príprava podkladov na rozhodovanie o poskytnutí sociálnej služby
 • agenda vo veci povoľovania hracích automatov
 • vydávanie rybárskych lístkov - samostatne hospodáriaci roľníci
 • evidencia, vydávanie potvrdení
 • miestne poplatky
 • evidencia došlej pošty
 • výber miestnych daní a poplatkov od FO a PO
 • vypracovávanie správy o povesti občanov pre potreby štátnej správy
 • vydávanie rôznych potvrdení a vyjadrení pre občanov
 • hlásenia v obecnom rozhlase
 • ostatné činnosti na základe príkazu nadriadeného.

Zuzana Klimková – samostatný odborný pracovník

 • podateľňa, zabezpečovanie administratívnej agendy
 • práva miestnych daní a poplatkov
 • vedúca ŠJ
 • verejné obstarávanie
 • Kompetencie v oblasti stavebného zákona
 • ohlásenie drobných stavieb a stavebných úprav, rozhodnutia, stanoviská vyjadrenia obce k stavebnému konaniu, zriaďovanie vjazdov z miestnych komunikácií, ohlásenia MZZ
 • správca kultúrneho domu
 • evidencia obyvateľstva
 • prihlasovanie obyvateľov na trvalý pobyt, prechodný pobyt, štatistické hlásenia
 • vydávanie rybárskych lístkov
 • hlásenia v obecnom rozhlase
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • ostatné činnosti na základe príkazu nadriadeného.