Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave na základe § 12 ods. 7 a § 11 ods. 4 písm. k zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 15 Štatútu obce Stará Myjava vydáva tento

 

 

 

 

Rokovací  poriadok

 

 

Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

 1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.
 2. Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.
 3. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zák.  č. 369/1990 Zb., resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

 

§ 2

Základné úlohy obecného zastupiteľstva

 

 1. Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zák.  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa štatútu obce Stará Myjava a organizačného poriadku obecného  úradu v Starej Myjave.

Obecné zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov obecnej samosprávy, alebo občanov obce Stará Myjava.

Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené organizačným poriadkom, resp. inými vnútro - organizačnými normami obce Stará Myjava.

 1. Nesmie pritom však zasiahnuť do výhradnej právomoci starostu obce (§ 13 zák. č. 369/1990 Zb.).
 2. Zastupiteľstvo si môže zriaďovať a zrušiť komisie a iné poradné orgány ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Kontrolné, ani iné poradné orgány nemajú rozhodovaciu právomoc.
 3. Zložením sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva zanikajú všetky komisie a iné poradné orgány zriadené v predchádzajúcom volebnom období.

 

 

Časť i.

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

§ 3

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 1. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách zvolá doterajší starosta v súčinnosti s obecnou radou najneskôr do 30 dní od vykonania volieb.
 2. Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu doterajší starosta. alebo ním poverený poslanec obecného zastupiteľstva.
 3. Následne – po schválení programu informuje predseda miestnej  volebnej komisie zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledkoch volieb poslancov.

Potom zložia poslanci obecného zastupiteľstva a starosta do rúk predsedajúceho sľub v súlade s § 26 zák. č. 369/1990 Zb. a po jeho zložení odovzdá predsedajúci starostovi vedenie zasadania.

 1. Zvolený starosta predloží:
  • návrh na voľbu zástupcu starostu
  • návrh na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva a na ich obsadenie.

Poslanci môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy.        

Voľby prebiehajú verejným hlasovaním, pričom zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

 1. Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

 

§ 4

Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

 

 1. Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starosta s poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov.
 2. Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva začína starosta,  najmenej 10 dní pred plánovaným termínom a určí:
  • miesto, čas a program rokovania,
  • spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie,  prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu.
 3. Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva, resp. nariadenie obce.

Obsahujú najmä:

    1. názov materiálu
    2. obsah materiálu
    3. návrh na uznesenie
    4. dôvodovú správu.

Ak je na programe rokovania prejednanie všeobecne záväzného nariadenia obce, predloží sa jeho úplné znenie s dôvodovou správou, v ktorej sa uvedie krátke zhodnotenie doterajšieho právneho stavu, dôvod navrhovanej zmeny, hlavné rozdiely oproti doterajšiemu  právnemu stavu  a predpokladané dopady na obec a jej obyvateľov.

 1. Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom (ak sú vytvorené)
 3. Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad a predkladá ich starostovi na zaujatie stanoviska. Úrad stanoví organizačné a technické podmienky predkladania materiálov (lehoty, rozsah a pod.). Materiály na prerokovanie v obecnom zastupiteľstve musí obecný úrad doručiť poslancom  obecného zastupiteľstva najneskôr 3 dni pred jeho konaním.

 

§ 5

Program rokovania obecného zastupiteľstva

 

 1. Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva obvyklým spôsobom v miestnom rozhlase, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
 2. Program rokovania obecného zastupiteľstva vychádza z potrieb obce, z prijatých uznesení a iniciatívnych návrhov orgánov obecného zastupiteľstva, poslancov a ostatných obyvateľov obce, ktoré musia byť doručené na obecný úrad najneskôr 10 dní pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva.
 3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
 4. Po otvorení a schválení programu je ďalším bodom programu rokovania obecného zastupiteľstva  kontrola uznesení a odpovede na interpelácie poslancov z predchádzajúce rokovania.
 5. Návrh ostatných bodov programu a ich poradie predkladá starosta na základe vlastných návrhov, doporučení obecnej rady ( ak je vytvorená) , návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov.

Tieto návrhy musia byť doručené písomne na obecný úrad najneskôr do 10 dní pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva.

 1. V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní  alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu  samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.
 2. Poslednými bodmi programu sú-  rôzne

                                                    - diskusia

                                                    - záver.

Diskusia je bodom rokovania obecného zastupiteľstva, v ktorom sa môžu hlásiť o slovo i obyvatelia obce Stará Myjava. Podstatné a vecné príspevky budú zaznamenané v zápisnici.

 

 1. Materiály alebo žiadosti, ktoré obecné zastupiteľstvo raz neschválilo, je možné opätovne predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva až po uplynutí lehoty 6 mesiacov od rokovania, na ktorom tieto neboli schválené.
 2. Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.
 3. Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva starosta  alebo predsedajúci zasadnutie ukončí.

 

§ 6

Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

 1. Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však 1x za tri mesiace, spravidla v súlade s plánom práce obecného zastupiteľstva. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
 2. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.
 3. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. 
 4. Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov, alebo petíciou skupina obyvateľov obce Stará Myjava v počte 20 % všetkých oprávnených voličov, a pri slávnostných príležitostiach.
 5. Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta obce. Písomná pozvánka musí byť poslancom doručená najneskôr 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. V pozvánke musí byť uvedené miesto, deň a hodina zasadnutia a navrhovaný program zasadnutia.
 6. Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá; v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu, alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
 7. Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo aj v prípadoch podľa § 13a ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb., ak ho nezvolá starosta.

 

 

 

§ 7

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií úradu sa na zasadania obecného zastupiteľstva môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia vlády Slovenskej republiky, poslanci NR SR, zástupcovia štátnych úradov, ako aj vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb obce.

 

V prípade prerokúvania vecí a informácií chránených podľa osobitných zákonov, sa môže obecné zastupiteľstvo uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie, alebo jeho časť je neverejné.

O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.

 1. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.

Rokovanie vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený poslanec(predsedajúci).

 1. Starosta alebo predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.

 1. V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu (pri schvaľovaní uznesení), resp. trojpätinovú väčšinu (pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia obce), zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.
 2. Starosta alebo predsedajúci vedie rokovanie tak, aby bolo v súlade so schváleným programom.
 3. V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania,  určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.
 5. Pri prerokovaní materiálov zaradených do programu ako prvý vystúpi predkladateľ.
 6. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko, ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (komisie), vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil.

O odborné stanovisko vo veciach patriacich obecnému úradu, sa požiada kompetentný pracovník úradu.

 1. Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla starosta, alebo iný poverený člen rady, resp. príslušný predseda komisie obecného zastupiteľstva (ak ide o jej správy, alebo návrhy), alebo príslušný zodpovedný vedúci zamestnanec organizácie, hlavný kontrolór, atď.
 2. Následne predsedajúci otvorí rozpravu k prerokovanému materiálu, do ktorej sa prihlasujú len poslanci zdvihnutím ruky.
 3. Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia písomne, alebo zdvihnutím ruky, starosta udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. Ak starosta neudelí slovo poslancovi , stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

 

Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, zástupca vlády, alebo predstaviteľ štátnej správy, predsedajúci mu slovo vždy udelí.

 1. Prítomným občanom sa môže slovo udeliť až v bode „Diskusia“.

 

 1. Účastníci zasadnutia  nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. Ak účastníci rušia rečníka pri jeho prejave, je starosta alebo predsedajúci povinný zabezpečiť poriadok.
 2. Poslanec môže v rozprave k prerokovanému materiálu vystúpiť alebo podať k prerokovávanej veci pozmeňujúce prípadne doplňujúce návrhy iba raz. V prípade, že chce poslanec vystúpiť druhýkrát, o jeho vystúpení rozhodnú poslanci hlasovaním. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanci predkladajú návrhovej komisii v písomnej podobe, v opačnom prípade nedá starosta o tomto návrhu hlasovať.
 3. Poslanec sa môže prihlásiť o slovo s faktickou poznámkou, ktorou reaguje na predchádzajúce vystúpenie poslanca v rozprave. Slovo udeľuje starosta alebo predsedajúci v poradí, v akom sa poslanci prihlásili. Faktická poznámka môže trvať maximálne 5 minút.
 4. Poslanec môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť dovtedy, kým obecné zastupiteľstvo nepristúpi k hlasovaniu o ňom.
 5. Ak sa vystupujúci poslanec v rozprave odchyľuje od prerokovávanej veci, starosta alebo predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po výzve poslanec nehovorí k veci, odoberie mu starosta alebo predsedajúci slovo.
 6. Pred prijatím rozhodnutia vo veci môže  obecné zastupiteľstvo požiadať o odborné stanovisko  hlavného kontrolóra obce, alebo komisie obecného zastupiteľstva.
 7. Ak požiada o slovo hlavný kontrolór obce, ktorý sa zúčastňuje zasadnutia obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, starosta alebo predsedajúci im udelí slovo.
 8. Ak v rozprave vystúpili všetci prihlásení, starosta alebo predsedajúci rozpravu ukončí. Návrh na ukončenie rozpravy môže dať aj poslanec, O tomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy.   

 

 1. Ak predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže obecné zastupiteľstvo toto  uznesenie trojpätinovou  väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 2. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď  vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec obecného zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.
 3. Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch (napr. uzavieranie manželstva, na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod.) starosta môže používať insígnie.

Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie zástupca starostu alebo poslanec poverený starostom.

 

 

 

Časť II.

 

Všeobecne  záväzné  nariadenia  obce   a uznesenia obecného zastupiteľstva

§ 8

Príprava uznesení  obecného zastupiteľstva a nariadení obce

 

 1. Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú a predkladajú spolu s materiálmi pre poslancov najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a za ich včasné doručenie poslancom obecný úrad.

 

 1. Konečné znenie návrhu uznesenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhová komisia a je upravený podľa priebehu rokovania.
 2. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich s termínmi pre ich splnenie.
 3. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.
 4. Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že obecné zastupiteľstvo, resp. starosta a obecná rada ( ak je vytvorená) môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

§ 9

Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva  a nariadení obce

 

 1. Návrhy na uznesenia obecného zastupiteľstva predkladá starosta alebo predsedajúci, v prípade, že je poslancom predložený iný návrh uznesenia, predkladá ho starosta, príp. predseda návrhovej komisie. V prípade potreby môže sa poslancom vyhradiť potrebný čas na posúdenie.
 2. Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného  uznesenia, poradie určí starosta, resp. predsedajúci.
 3. V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch alebo viacerých variantoch,  hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu , ktorý bol predložený starostom. Schválením jednej varianty sa ostatné považujú za neprijaté.

 

 1. Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo ani jeden z  navrhovaných variantov, starosta , resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
 2. Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky.

Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov.

Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

 1. V prípade pozastavenia výkonu uznesení  obecného zastupiteľstva starostom z dôvodov uvedených v zákone 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov môže toto uznesenie obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
 2. Trojpätinová väčšina hlasov prítomných poslancov sa vyžaduje pri schvaľovaní rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.
 3. Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta a určení overovatelia najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
 4. Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, na webovej stránke a pod.) najmenej na 15 dní.

 

 

§ 10

Všeobecne záväzné nariadenia obce

 

 1. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovil zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia (najmä § 4 ods. 3 zák.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

Nariadenie obce nemôže byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

 1. Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zák. č. 369/1990 Zb.
 2. Vo veciach, v ktorých plní obec úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom  a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, zákonmi, nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku. Zastupiteľstvo môže v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný postup.
 4. Návrh nariadenia, o ktorom má zastupiteľstvo rokovať, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli obce a na svojej webovej stránke najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu  nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ  nariadenia nemusí  prihliadať.
 5. Návrh nariadenia prerokujú poslanci a príslušné komisie (ak sú zriadené). Pripomienky komisií ako aj pripomienky ostatných osôb,  doručené na základe verejného pripomienkového konania, navrhovateľ vyhodnotí a zapracuje do návrhu nariadenia predloženého na rokovanie zastupiteľstva.
 6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s radou poslancov, alebo s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie  pripomienok predloží navrhovateľ poslancom prostredníctvom obecného úradu v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
 7. K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy.

Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

 1. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.
 2. Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
 3. Schválené nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci a na webovej stránke obce najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.

V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

 1. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti. Okrem toho sa nariadenia zverejní aj na webovej stránke obce.

 

§ 11

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  a nariadení obce

 

 1. Obecná rada (ak je vytvorená) rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva v úzkej súčinnosti so starostom.
 2. Obecný úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami obecného zastupiteľstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce.

 

 

 

 

 

Časť III.

 

Dopyty (interpelácie) poslancov

§ 12

 

 1. Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastupiteľstva klásť otázky starostovi, členom obecnej rady (ak je vytvorená),  hlavnému kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce.
 2. V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpoveď poskytnúť do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.

  

 

 

Časť IV.

 

Organizačno-technické zabezpečenie

rokovaní obecného zastupiteľstva

§ 13

 

 1. O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica na základe písomného záznamu, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia.

Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, zástupca starostu a určení overovatelia

Zápisnica sa musí vyhotoviť do 3 dní od konania obecného zastupiteľstva.

 1. Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú.

Poslanci a ďalej osoby určené starostom, majú k týmto materiálom prístup podľa zásad stanovených obecným zastupiteľstvom

 1. Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.
 2. Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva obce a obecnej rady (ak je vytvorená) a dokumentuje ich zmeny, doplnky, alebo zrušenie.

 

 

 

Časť V.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14

 

 1. Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
 2. Poslanci obecného zastupiteľstva a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.
 3. Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave dňa 23.6.2011 uznesením č.12/C
 4. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 08.07.2011
 5. Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Starej Myjave z roku 1999 

 

 

 

..

                                                                                                   Pavol Kováč, starosta obce