Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór Obce Stará Myjava:  Mgr. Peter Červienka 

 

ÚLOHY  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA

Hlavný kontrolór:

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v  obecnom zastupiteľstve

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

     Hlavný kontolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom  poradným:, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

     Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

     Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

     Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

     Rozsah kontrolnej činnosti stanovuje § 18d) zákona č.369/2004 Z.z., z neho vyplýva povinnosť:

a) kontroly obce - v dodržiavaní zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, v zmysle zákona č. 278/93 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,

b) kontroly - všetkých príjmov, výdavkov a finančných operácií obecného úradu a jemu podriadených organizácií,

c) kontroly - vybavovania sťažností a petícií, v zmysle zákonov č. 152/98 Z.z. o sťažnostiach a č.98/90 Z.z. a 242/98 Z.z. o petičnom práve,

d) kontroly - dodržiavania všeobecne právnych predpisov vrátane nariadení obce,

e) kontroly - dodržiavania interných predpisov obce,

f) kontroly - plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.