Správne poplatky

Správne poplatky (zmeny a doplnenie, platné od 1.10.2012)

1. Overenie podpisu na listine alebo jej rovnopise ( podpisovaná osoba, ktorej podpis sa overuje, sa musí preukázať platným občianskym preukazom, platí sa za každý podpis)

1,50 € / podpis

 


2. Overenie listiny ( strana A4)

1,50 € / strana 

 


3.Vydanie rozhodnutia o povolení napojenia na pozemnú komunikáciu

30 € / rozhodnutie

 


4. Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o trvalom pobyte osoby   (je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom)

5 € / potvrdenie

 


5. Vystavenie všeobecného potvrdenia - napr. potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľností, potvrdenie o zaplatení poplatku za vývoz TKO, potvrdenie o dátume postave nia stavby...

1,66€/potvrdenie

 


6. Vydanie rybárskeho lístka       týždenný     1,50 €

                                                            mesačný     3 €

                                                            ročný            7 €

                                                           3-ročný       17 € 

 


 7. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení

10 €


8. Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malého zdroja znečisťovania ovzdušia

5 €