Nakladanie s odpadmi

V obci Stará Myjava je zavedený celoplošný zber odpadov. Nakladanie s komunálnym odpadom v súčasnosti zabezpečuje firma Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava. Táto spoločnosť zabezpečuje zber a prepravu KO. 

Každý je povinný vlastniť odpadovú nádobu.

 

Zber KO:

- rodinné domy a rekreačná oblasť - každý párny utorok formou odpadových nádob.

 

Obec Stará Myjava organizuje aj separovaný zber vrecovým systémom:

- 2x ročne zber skleneného odpadu

- zber plastov podľa potreby

- zber objemného a drobného stavebného odpadu podľa potreby

- zber nebezpečného odpadu 2x ročne.

 

V čase vývozu KO majú byť odpadové nádoby umiestnené na mieste dostupnom smetiarskemu autu.

Celý systém nakladania a poplatkoch o komunálnom odpade na území obce Stará Myjava zahŕňa VZN 1/2009 o miestnych daniach a poplatku za KO a VZN č.4/2009 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.