Rekonštrukcia MK na cyklotrasu v obci Stará Myjava

Obec Stará Myjava zrealizovala projekt s názvom „Rekonštrukcia MK na cyklotrasu v obci Stará Myjava“ s kódom 309070AIH9 podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 23 835,92 € EUR.

Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu SR a predstavuje sumu 22 644,12 EUR. Cieľom projektu bola rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stará Myjava na značený cykloturistický chodník. Realizáciou projektu došlo k zlepšeniu funkčného a estetického stavu riešenej komunikácie. Aktivity projektu prioritne spočívali vo výmene povrchu komunikácie a v položení novej vrstvy asfaltového betónu a osadené bolo cykloturistické dopravné značenie. Projekt prispel k priaznivému prostrediu pre trávenie voľného času obyvateľov obce a návštevníkov regiónu.

Projekt je podporený v rámci Opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach a Podopatrenia 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Projekt bol podaný do výzvy vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou - Kopaničiarsky región s kódom MAS_038/7.5./1.

Odkaz na webové sídlo poskytovateľa: www.apa.sk