Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby.

Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (viac v priložených súboroch):

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby. Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (viac v priložených súboroch)

Oznámenie o začatí ...

Situačný nákres

Očkovanie psov 3.9.2021

Vážení občania,

v piatok 3.9.2021 sa bude v obci vykonávať očkovanie psov proti besnote s nasledovným časovým harmonogramom:

  • U Mizerákov 16,00
  • Guzice 16,05
  • Pohostinstvo 16,15
  • Materská škôlka 16,30
  • Obecný úrad 16,45
  • Kriškovia 17,00
  • Pod Barancom 17,15
  • Horný Výhon - dolná zastávka 17,30
  • Horný Výhon - horná zast. 17,35
  • Uhliská 17,45

Cena za jedného psa je 10€ . Zároveň upozorňujeme, že vakcinovať sa môžu iba čipované psy.

Stránky