Zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční 28.09. 2017 o 18:00 hod. v priestoroch  kultúrneho domu OcÚ.

Program:

Nové webové stránky Starej Myjavy

Od pondelka 21.augusta spúšťame nové webové stránky Obce Stará Myjava.

Prinášame vám informácie, ktoré boli doteraz dostupné na pôvodných stránkach, ale i novinky v sekcii Návštevník, informácie o Obecných lesoch, zábery vo Fotogalérii ako i Hlásenia miestneho rozhlasu.

Nové stránky využívajú SSL protokol (https), vyhovujú požiadavkám SEO a sú prispôsobené na zobrazovanie na rôznych zariadeniach (responzívny dizajn).

Pozor, hrozí nebezpečenstvo požiarov!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Novom Meste n/V  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov   

V Y H L A S U J E   ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Stránky